Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΕΔΙΚΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ / EYEHATS»

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΕΔΙΚΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ (στο εξής η «Επιχείρηση» ή «Πωλητής»), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητροπόλεως αρ. 27, είναι η ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου www.eyehats.gr, εντός του οποίου λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (eshop) μέσω Διαδικτύου του οποίου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων περί ενδυμάτων, αξεσουάρ και χειροποίητων κατά παραγγελίαν προιόντων. Η χρήση εκ μέρους οποιουδήποτε επισκέπτη του διαδικτυακού χώρου www.eyehats.gr ο οποίος εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται «Διαδικτυακός χώρος» ή «Ιστοσελίδα» ή «Ιστοχώρος» ή Ιστότοπος» ή «Ηλεκτρονικό κατάστημα» συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι αναγραφόμενων όρων από τον Αγοραστή / επισκέπτη του ιστοτόπου.

1.2. Ο επισκέπτης της «Ιστοσελίδας», έχει τη δυνατότητα με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας», να προβεί σε αγορά προϊόντων, τα οποία η «Επιχείρηση» πωλεί μέσω των λεπτομερώς περιγραφόμενων βημάτων κατωτέρω στην οικεία παράγραφο των όρων πώλησης. 

1.3. Η «Επιχείρηση» δηλώνει προς τον εκάστοτε επισκέπτη της «Ιστοσελίδας» ότι σε καμία περίπτωση η προβολή των προϊόντων της μέσω της «Ιστοσελίδας» ή / και η λειτουργία της στο σύνολο της δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Επιχείρησης» προς τον εκάστοτε επισκέπτη του «Ιστοχώρου» για σύναψη σύμβασης πώλησης οιουδήποτε εκ των προβαλλομένων σε αυτό προϊόντων ή / και του συνόλου αυτών.

1.4 Η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ/ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης της «Ιστοσελίδας» εγγεγραμμένος χρήστης ή μη και ο οποίος χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» ή «Αγοραστής» αποδέχεται, ότι, είτε κάνοντας χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» είτε προβαίνοντας σε αγορές προϊόντων μέσω αυτής, συναινεί ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας». Ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι με μόνη την περιήγηση του στην «Ιστοσελίδα» ανέγνωσε και έλαβε γνώση του συνόλου των όρων χρήσης και τους αποδέχεται. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» διαφωνεί με το περιεχόμενο του συνόλου ή / και τμήματος των όρων χρήσης, καλείται να μην συνεχίζει την πλοήγησή του στο «Διαδικτυακό χώρο» άλλως η συνέχιση της περιήγησής του συνεπάγεται και αποδοχή τόσο των όρων χρήσης όσο και των ενδεχόμενων τροποποιήσεών τους.

2.2  Μέσω της περιήγησης του στην «Ιστοσελίδα» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα των επιμέρους κατηγοριών και σελίδων της καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά  προϊόντων που πωλεί η «Επιχείρηση».

Ο «Χρήστης»  του ιστοτόπου απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους μέσω του ιστοτόπου τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να αποστείλει περιεχόμενο, το οποίο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας ή που είναι αντίθετο με τις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή που είναι ικανό να προκαλέσει βλάβη στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού του ιστοτόπου της «Επιχείρησης». Ακόμη, ο «Χρήστης»  του ιστοτόπου απαγορεύεται να αποστείλει περιεχόμενο προσβλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό, καθώς και περιεχόμενο με το οποίο παραβιάζει διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.

 Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον «Χρήστη» , αυτός ευθύνεται να αποζημιώσει την «Επιχείρηση» σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. Αστικού Κώδικα. Η «Επιχείρηση» διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά της να διαγράφει άνευ ειδοποιήσεως ή αιτιολόγησης λογαριασμό «Χρήστη» λόγω υπαίτιας ή ανυπαίτιας παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, των διατάξεων της ισχύουσας ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας, των επιταγών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή σε περίπτωση που με ενέργειές του ο «Χρήστης» δύναται να προκαλέσει βλάβη στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού της «Επιχείρησης».

2.3 Για την αγορά προϊόντων ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με την «Ιστοσελίδα» μέσω λογαριασμού, τον οποίο θα έχει δημιουργήσει με προηγούμενη εγγραφή του σε αυτήν. Για τη δημιουργία λογαριασμού στην «Ιστοσελίδα» και τη σύνδεση του με αυτόν θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικτυακά τις υποδεικνυόμενες κάθε φορά πληροφορίες για την εγγραφή στην «Ιστοσελίδα» από την «Επιχείρηση». Πιο συγκεκριμένα με την καταχώριση σε καθορισμένα εκ των προτέρων πεδία της «Ιστοσελίδας» ορισμένων κωδικών, ήτοι ενός ονόματος «Χρήστη» (username) και ενός μυστικού κωδικού (password) ο «Χρήστης» αποκτά ασφαλή πρόσβαση και σύνδεση με τον λογαριασμό του. Μέσω του λογαριασμού του ο «Χρήστης», θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμεί, σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης καθώς και να έχει πιθανή πρόσβαση σε λειτουργίες και υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» για τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού, σύμφωνα πάντα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι προβλέπονται κάθε φορά. Για την εγγραφή ενός «Χρήστη» ως μέλους θα απαιτηθεί να δηλωθούν από το «Χρήστη» τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail), και ένας κωδικός πρόσβασης (password). Ο «Χρήστης» που εγγράφεται στην «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται έναντι της «Επιχείρησης»  ότι θα χρησιμοποιεί το λογαριασμό του προσωπικά και δεν θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την πρόσβαση σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τη φύλαξη του απορρήτου των κωδικών του λογαριασμού και την μη αποκάλυψη αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, οφείλει δε, να ενημερώνει άμεσα την «Επιχείρηση» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας, εάν αντιληφθεί την παραβίαση του απορρήτου των ως άνω κωδικών άλλως η «Επιχείρηση»  δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού του από οποιονδήποτε τρίτο, της «Επιχείρησης» επιφυλασσόμενης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.

2.4 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι όλη η προαναφερόμενη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην «Ιστοσελίδα» είναι προαιρετική για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών μέσω της «Ιστοσελίδας» και ότι ο «Χρήστης» δύναται να πραγματοποιήσει τις ως άνω αγορές χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα» εάν δεν το επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση όμως ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη διαδικασία στην «Ιστοσελίδα» για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών.

2.5 Εάν ο «Χρήστης» έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται κάποια διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της «Ιστοσελίδας», μπορεί να επικοινωνεί με την «Επιχείρηση» με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

2.6 Για την ασφάλεια ο «Χρήστης», θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3.1 Η «Επιχείρηση» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το σύνολό ή / και τμήμα της «Ιστοσελίδας». Ειδικότερα είναι δυνατόν κατά την απόλυτη πάντα κρίση της και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλλει, να ανανεώνει αλλά και να καταργεί π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέρος ή / και το σύνολο του περιεχομένου, τον τρόπο λειτουργίας, τη δυνατότητα και τον τρόπο περιήγησης σε συγκεκριμένες σελίδες ή / και τις κατηγορίες καθώς και τον τρόπο εμφάνισής τους, τα λογισμικά, τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και την εν γένει δομή του «Διαδικτυακού χώρου».

3.2 Ειδικά αναφορικά με τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» η «Επιχείρηση», διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή / και αναθεώρηση του συνόλου ή/ και τμήματος αυτών σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία και για το λόγο αυτό ο «Χρήστης» υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά γνώση των όρων χρήσης πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή / και κατηγορίες της «Ιστοσελίδας».

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι το περιεχόμενο στο σύνολό του /ή και μεμονωμένων στοιχείων της «Ιστοσελίδας» www.eyehats.gr, εντός του οποίου ευρίσκεται και λειτουργεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Επιχείρησης» ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με αυτήν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην έννοια του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα άρθρα, τα αρχεία, τα λογισμικά, τα σήματα, τα λογότυπα, τα σχέδια, την επωνυμία, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα σλόγκαν, ο τρόπος διάταξης και παρουσίασης των προϊόντων, ο σχεδιασμός της σελίδας και η παρουσίαση των επιμέρους λειτουργιών, τα πάσης φύσεως δεδομένα κ.λ.π. Ρητώς απαγορεύεται ο «Χρήστης» να προβεί σε οποιαδήποτε εμπορική ή / και οικονομική εκμετάλλευση του ως άνω περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» ή τμήματος αυτού καθοιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω ενεργειών, όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η αναπαραγωγή αυτού, η πώληση ή η εξαγωγή δεδομένων κ.λ.π. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση εκ μέρους του «Χρήστη» της «Ιστοσελίδας» ή κατηγοριών και σελίδων αυτής και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς η χρήση αυτή να δημιουργεί υπέρ του «Χρήστη» οποιασδήποτε μορφής δικαιώματος πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας έναντι της «Επιχείρησης».

4.2 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της «Επιχείρησης» προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου. Απαγορεύεται (α) η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, αναπαραγωγή των έργων της «Επιχείρησης», εν όλω ή εν μέρει, (β) η διασκευή, προσαρμογή ή οποιουδήποτε είδους μετατροπή των έργων, (γ) η μετάδοση, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή χρήση του έργου με τρόπο που προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα της «Επιχείρησης».

4.3 Η εκ μέρους τρίτων άσκηση εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της «Επιχείρησης» (ήτοι, ενδεικτικά, η αναπαραγωγή, διάδοση, αναμετάδοση ή άλλη εκμετάλλευση των έργων της «Επιχείρησης») επιτρέπεται μόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης ή παραχώρησης σχετικής άδειας από την «Επιχείρηση». Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι εν λόγω συμβάσεις και άδειες που παραχωρεί η «Επιχείρηση» σε τρίτους θεωρούνται μη αποκλειστικές. Ο τρίτος που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση ή αποκτά δυνατότητα εκμετάλλευσης των έργων της «Επιχείρησης» δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Επιχείρησης». Τυχόν παράβαση επισύρει όλες τις εκ του νόμου συνέπειες και γεννά δικαιώματα και αξιώσεις υπέρ της «Επιχείρησης» για τα οποία ρητά επιφυλάσσεται δια των παρόντων, ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων.

4.4 Τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και των εμπορευμάτων της «Επιχείρησης», ήτοι το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και το σήμα, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου. Ακόμη, η ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης της «Επιχείρησης» (domain name: eyehats) προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των σημάτων.

4.5 Απαγορεύεται η εκ μέρους τρίτων χρήση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των διακριτικών γνωρισμάτων της «Επιχείρησης», χωρίς την προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεση του τελευταίου. Ειδικότερα, ως προς την προστασία του σήματος του, η «Επιχείρηση» δικαιούται να στραφεί κατά παντός, ο οποίος, χωρίς την συγκατάθεσή της, ασκεί μια από τις εξουσίες που απορρέουν από το σήμα ή χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο κατά τρόπο που προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα του.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την απρόσκοπτη και εν γένει ορθή λειτουργία της «Ιστοσελίδας». Εντούτοις για λόγους που δεν ευθύνεται η «Επιχείρηση» υπάρχει περίπτωση τούτο να μην είναι εφικτό σε ορισμένη χρονική στιγμή και ως εκ τούτου η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι δεν προσφέρει οποιασδήποτε μορφή εγγύησης περί αυτού για αυτό και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του «Χρήστη». Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Επιχείρηση» εξ αυτού του λόγου.

6.2 Ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» και αποδέχεται ότι η «Επιχείρηση» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του «Χρήστη» ή σε περιεχόμενα σε αυτή δεδομένα του λόγω της περιήγησής του στην «Ιστοσελίδα». Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Επιχείρησης» εξ αυτού του λόγου και παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αυτό.

6.3 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι η περιήγηση και χρήση της «Ιστοσελίδας» εκ μέρους του είναι εφικτή μόνο με βάσει τους όρους χρήσης που τη διέπουν και με χρήση των δυνατοτήτων, που ακριβώς κάθε φορά προσφέρονται σύμφωνα με τον ειδικότερο σχεδιασμό εκ μέρους της «Επιχείρησης» και επομένως ο «Χρήστης» δεν δύναται να εγείρει οποιασδήποτε μορφή αξίωσης έναντι της «Επιχείρησης» π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για μη χρήση συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των προϊόντων, τρόπου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς προϊόντος κ.λ.π ακόμα και εάν τα ανωτέρω έχουν χρησιμοποιηθεί από την ίδια την «Επιχείρηση». Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι δεν ευθύνεται έναντι του «Χρήστη» για τον τρόπο χρήσης από αυτόν των περιεχομένων πληροφοριών στην «Ιστοσελίδα» και εν γένει τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Επιχείρησης» εξ αυτού του λόγου και παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αυτό.

6.4 Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τόσο τα προϊόντα να εμφανίζονται ορθά στην «Ιστοσελίδα» όσο και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες να είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς εκτός από τυχόν σφάλματα που δύναται να προκύψουν από γραφική παραδρομή ή τεχνική δυσλειτουργία χωρίς υπαιτιότητα της και για τα οποία επιφυλλάσσεται έναντι του «Χρήστη».

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

7.1. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε  μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ……………………

7.2 Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο και την φυσική έδρα της «Επιχείρησης». Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιριών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

7.3 Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε τον Ιστότοπο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με τον Ιστότοπο, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και στοιχεία από αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

7.4 Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή αλλαγές στον Ιστότοπο και, με τη συγκατάθεσή σας, διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ή για προϊόντα και υπηρεσίες συνεργατών μας σε θέματα μάρκετινγκ. Εάν εγγραφήκατε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε επίσης το ενημερωτικό δελτίο που ζητήσατε. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού σας για να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα, ενημερώσεις ή άλλες υπηρεσίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες.

7.5 Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται αυτόματα μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies, να αποδέχεται μόνο ορισμένα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν εγκαθίσταται ένα cookie. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, εάν διαγράψετε τα cookies αφού καθορίσετε αυτές τις προτιμήσεις.

7.6 O «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη από την «Ιστοσελίδα» διαδικασία να εγγραφεί στην ομάδα των προσώπων που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα από την «Επιχείρηση». Πιο συγκεκριμένα ο «Χρήστης» θα πρέπει αφού πριν αποδεχθεί τους όρους για την πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να δηλώσει το email το οποίο επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση από την «Επιχείρηση». Για τη συλλογή στοιχειών με σκοπό την αποστολή εκ μέρους της «Επιχείρησης» προς τον «Χρήστη» ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σχετικά με τα προϊόντα της «Επιχείρησης» και εν συνεχεία την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων η «Επιχείρηση» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται, ότι τούτο συμβαίνει κατόπιν προηγηθείσας ρητής συναίνεσης του «Χρήστη», ο οποίος με την εγγραφή στο υποδεικνυόμενο από την «Ιστοσελίδα» πεδίο ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του από την «Επιχείρηση» και εν συνεχεία με την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων. Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί τη δήλωση συγκατάθεσης και να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα των παραληπτών. Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» είναι εγγεγραμμένος μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων και μέσω του λογαριασμού του.

7.7 GDPR  Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαικό Κανονισμό GDPR 2016/679, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας.

Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας, καθώς και διαγραφής των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

7.8 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια: Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση. Η «Επιχείρηση» χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα πλαίσια εκτέλεσης των προσφερόμενών από την «Ιστοσελίδα» υπηρεσιών προς τον «Χρήστη» και την ολοκλήρωση των εξ αποστάσεως αγορών των περιλαμβανόμενων στην «Ιστοσελίδα» προϊόντων.

7.9 Ειδικά για τον «Χρήστη», ο οποίος τυγχάνει και εγγεγραμμένος «Χρήστης», η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι θα πρέπει και ο ίδιος να μεριμνά για την διασφάλιση του απορρήτου των κωδικών, τους οποίους διαθέτει προκείμενου να είναι δυνατή η σύνδεσή του με το λογαριασμό του και ακολούθως η διενέργεια των επιτρεπόμενων κάθε φορά ενεργειών μέσω του λογαριασμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, η συνδυασμένη χρήση αυτών των κωδικών προσφέρει στον «Χρήστη» ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογαριασμό του. Ο «Χρήστης», ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην «Ιστοσελίδα», είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει άμεσα με την «Επιχείρηση» σε περίπτωση απώλειας ή απώλειας της μυστικότητας των κωδικών αυτών ή εν γένει παραβίασης απορρήτου των κωδικών ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού και να δηλώσει την απώλεια αυτή ή την όποια παραβίαση ή χρήση του λογαριασμού του χωρίς τη συναίνεσή του άλλως η «Επιχείρηση» δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού από οποιονδήποτε τρίτο, της «Επιχείρησης» επιφυλασσόμενης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.

7.10 Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης», ο οποίος προκειμένου να επικοινωνήσει ή να κάνει χρήση των προσφερόμενών υπηρεσιών ή να ολοκληρώσει μια εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων από την «Ιστοσελίδα» απαιτείται να δηλώσει στοιχεία – δεδομένα, με μόνη τη δήλωση των στοιχείων συναινεί στη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι όλα τα δεδομένα που δηλώνει ο τελευταίος, όπου τούτο είναι απαραίτητο, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου κανόνων ασφαλείας.

7.11 Μπορούμε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.eyehats.gr. Αν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από την αναθεωρημένη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ξεκίνησε απο 25/5/2018 βάσει του νέου του νέου Ευρωπαικού Κανονισμού GDPR 2016/679.

Οι συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Επιχείρησης», το οποίο ευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eyehats.gr, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη μεταξύ της «Επιχείρησης», και των Χρηστών του παραπάνω ηλεκτρονικού καταστήματος προκύψει ένεκα ή εξ αφορμής της μεταξύ τους σύμβασης πώλησης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ένεκα ή εξ αφορμής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Επιχείρησης» και των συναπτόμενων μέσω αυτού συμβάσεων πώλησης ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

 1. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Πωλητής ενημερώνει τον Aγοραστή εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας εκ μέρους του Aγοραστή, για τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και για όλες τις ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις παράδοσης ή αποστολής των προϊόντων.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ

Ο Πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι:

α) δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία.

β) το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία, το ελάττωμα προέκυψε κατόπιν χρήσης του προιόντος από τον Αγοραστή ή προέκυψε ως αποτέλεσμα εξειδικευμένης παραγγελίας, την οποία ο Αγοραστής αιτήθηκε μολονότι είχε ενημερωθεί από τον Πωλητή για τον κίνδυνο δημιουργίας του ελλατώματος.

γ) δεν κατασκεύασε το προϊόν αποβλέποντας στην διανομή του και δεν το διένειμε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

δ) το ελάττωμα οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου.

Πέραν της ευθύνης του Πωλητή στην περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ενδεχομένως υποστεί ο Αγοραστής ένεκα ή εξ αφορμής της περιήγησής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, της ακύρωσης μιας παραγγελίας, της καθυστερημένης ή της απουσίας παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων.

Ο Πωλητής δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώνει τον Αγοραστή κατά την υποβολή της παραγγελίας προϊόντος εκ μέρους του, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, εάν υπάρχει παραπλήσιο ή αντίστοιχο προϊόν. Συγκεκριμένα, ο Πωλητής, κατά την υποβολή της παραγγελίας προϊόντος, ενημερώνει τον Αγοραστή στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) για τα προϊόντα, τα οποία είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή ή στην αποθήκη αυτού κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας και είναι άμεσα παραδοτέα.

β) για τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή, κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, αλλά αναμένεται η παράδοσή τους από τους προμηθευτές του Πωλητή στον χώρο του φυσικού καταστήματος ή η κατασκευή τους σε καθορισμένη ημερομηνία.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής προχωρήσει στην ολοκλήρωση παραγγελίας παρά την ενημέρωση ότι το παραγγελθέν προϊόν δεν είναι, κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, διαθέσιμο στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την μη παράδοση του προϊόντος.

 

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την ορθή χρήση των προϊόντων ο Αγοραστής πρέπει να τηρεί απαραίτητα τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που προτείνει ο Πωλητής ή/και ο κατασκευαστής και να προφυλάσσει το προιόν από οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να το φθείρει, να το αλλοιώσει ή να του προκαλέσει βλάβη.

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον δεν έχει γίνει οποιαδήποτε χρήση του προιόντος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης εγγυήσεως είναι η απόδειξη – ημερομηνία αγοράς, η φύλαξη της αρχικής συσκευασίας και η διαπίστωση ότι το προιόν μεταφέρθηκε, παραδόθηκε και εξήλθε από την συσκευασία του με τον σωστό και ενδεδειγμένο τρόπο.

 

 1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής παραδίδει στον Αγοραστή τα προϊόντα μέσω ταχυδρομικής αποστολής, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον αγοραστή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζει ο αγοραστής και είναι διάφορο του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων.

Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον Αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων από τον Πωλητή στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον Αγοραστή με την αποδοχή της ταχυδρομικής αποστολής, να μεταφέρει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Αγοραστή έναντι του μεταφορέα.

 

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Πωλητής δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που καταχωρεί στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει τόσο ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον Πωλητή, όσο και ως προς τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες των διατιθέμενων προς πώληση προϊόντων και περιέχουν στοιχεία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτών. Ο Πωλητής αναλαμβάνει, ακόμη, να καταχωρεί τις φωτογραφίες των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι καταχωρημένες φωτογραφίες απεικονίζουν τα διατιθέμενα προϊόντα, όπως ακριβώς είναι κατά την φυσική τους υπόσταση (“ως έχουν”) ή όπως έχουν αποτυπωθεί και χορηγηθεί για λόγους προβολής και διαφήμισης από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τυχόν ορθογραφικών, μηχανογραφικών ή τυπογραφικών λαθών που δύναται να εντοπίζονται στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ο Πωλητής αναλαμβάνει εφόσον εντοπίζει τέτοια λάθη και να τα διορθώνει .

Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στην τιμή παραγγελθέντος προϊόντος, ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Αγοραστή αμέσως μόλις εντοπίσει το λάθος και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Αγοραστή για την διαφορά στην τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος, καθώς και για την δυνατότητά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει στον Αγοραστή κάθε πληρωμή που έλαβε από αυτόν, εκτός των δαπανών αποστολής του προϊόντος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο Αγοραστής για την αρχική συναλλαγή.

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παράδοσης που οφείλονται στην επιλογή του Αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.

 

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο Αγοραστής δικαιούται να μην ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, μέχρι και το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας. Με την επιλογή αυτή, η διαδικασία της παραγγελίας προϊόντος διακόπτεται αμέσως και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν εκατέρωθεν ο Πωλητής και ο Αγοραστής. Επίσης από τη στιγμή που θα καταχωρηθεί η παραγγελία, δύναται ο Αγοραστής να ματαιώσει την παραγγελία του, ενημερώνοντας σχετικά τον Πωλητή και με την επιφύλαξη ότι ο τελευταίος δεν έχει ήδη προβεί στην συσκευασία και αποστολή της παραγγελίας. Στην περίπτωση αποστολής του προϊόντος ο Αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής με την επιφύλαξη πως το προϊόν θα επιστραφεί σε άριστη κατάσταση, εντός της αρχικής συσκευασίας και δεν θα έχει γίνει οιαδήποτε χρήση. Ρητώς επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης /ματαίωσης παραγγελίας στα προιόντα που κατασκευάστηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας από τον Αγοραστή και σύμφωνα με εξειδικευμένες απαιτήσεις του.

 

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αν ο Αγοραστής αλλάξει γνώμη για την αγορά που πραγματοποίησε διαδικτυακά και απομακρυσμένα, μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση αναφορικά με το προϊόν. Η προθεσμία της υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο Αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων.

Πριν από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, ο Αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Ο Αγοραστής δύναται να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (συμπλήρωση και αποστολή ως ηλεκτρονικού αρχείου). Η ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης ΠΕΔΙΚΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση email . ……………………

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα προϊόντα, στον Πωλητή, χωρίς καθυστέρηση, σε άριστη κατάσταση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Σε περίπτωση αποσφράγισης της συσκευασίας ή χρήσης το προϊόν θεωρείται μεταχειρισμένο και χάνει την αξία του, συνεπώς ο Πωλητής εξετάζει την κατά περίπτωση επιστροφή του προϊόντος, με τα έξοδα επιστροφής να επιβαρύνουν τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής δύναται να επιστρέφει ο ίδιος το προϊόν στο φυσικό κατάστημα. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα στον έμπορο και ευθύνεται οικονομικά απέναντί του.

Ο Αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος αποστολής και επιστροφής, ταχυδρομικώς, των προϊόντων. Αν τα προϊόντα δεν μπορούν, λόγω της φύσης τους (για παράδειγμα, ογκώδη αντικείμενα) υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς, ο Αγοραστής επιβαρύνεται με την δαπάνη επιστροφής τους με ανεξάρτητο μεταφορέα.

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέφει τα προϊόντα στην κατάσταση (χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες) στην οποία ευρίσκονταν κατά την χρονική στιγμή που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει, εκτός από τον μεταφορέα, απέκτησε την φυσική κατοχή τους, στην αρχική συσκευασία τους και συνοδευόμενα από όλα τους τα παρακολουθήματα. Ο Αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων.

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) και την αρχική συσκευασία του.

Ο Πωλητής εφόσον διαπιστωθεί η άριστη κατάσταση του προιόντος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Αγοραστή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων που επεστράφησαν. Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο Αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο Αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παράδοσης που οφείλονται στην επιλογή του Αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.

Τα ως άνω ισχύουν μόνον για απομακρυσμένες πωλήσεις και όχι για παραλαβή από το κατάστημα των προιόντων όπου μετά από την απομάκρυνση από το κατάστημα δεν αναγνωρίζεται καμία ευθύνη του Πωλητή. Ρητώς επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα υπαναχώρησης στα προιόντα που κατασκευάστηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας από τον Αγοραστή και σύμφωνα με εξειδικευμένες απαιτήσεις του.

 

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση προϊόντος με ελαττώματα ή από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Προς αντικατάσταση του προϊόντος, ο Αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για το ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας που εντόπισε στο προϊόν αμέσως κατά την παραλαβή, καθώς και για την απόφασή του να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Η παραπάνω ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της επιχείρησης ΠΕΔΙΚΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2310253634 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00- 14.00).

Εφόσον ο Πωλητής παραλάβει το προϊόν και αφού διαπιστωθεί έπειτα από έλεγχο του καταστήματος ή του κατασκευαστή το ελάττωμα ή η έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας που εντοπίστηκε στο προϊόν, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του προϊόντος εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα..

Στις περιπτώσεις επιστροφής ελλαττωματικού προϊόντος, o πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της επιστροφής του  προς αντικατάσταση προϊόντος στον Πωλητή και ο Πωλητής επιβαρύνεται  αντίστοιχα με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

Ο Αγοραστής οφείλει να μην χρησιμοποιεί το προϊόν με ελαττώματα ή προϊόν από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί ευχερώς το ελάττωμά του από τον Πωλητή. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος με ελαττώματα ή προϊόντος από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, ο Αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει από τον Πωλητή την αντικατάσταση του προϊόντος.

Ο Αγοραστής συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή προς αντικατάσταση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την συσκευασία καθώς και το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει το νέο προϊόν, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες, στον Αγοραστή χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο Πωλητής επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος στον Αγοραστή.

Ως χώρος επιστροφής των προϊόντων από τον Αγοραστή ορίζεται η έδρα της επιχείρησης ΠΕΔΙΚΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ, ήτοι η Θεσσαλονίκη και το επί της Οδού Μητροπόλεως αρ.27 κατάστημα.

 

 1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας σας είναι:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας απευθείας με κάρτα συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με αντικαταβολή κατά την παράδοση/παραλαβή των προϊόντων σας από την μεταφορική επιχείρηση και επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 1,50 ΕΥΡΩ

 

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ως τρόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζεται ο εξής:

 1. Μέσω αποστολής των προϊόντων στον τόπο που υποδεικνύει ο Αγοραστής. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα στον Αγοραστή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός εφτά (7) εργάσιμων ημερών από την σύναψη της σύμβασης για χερσαίους προορισμούς και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για δυσπρόσιτους ή νησιωτικούς προορισμούς, δηλαδή από την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση της παραγγελίας του προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Η παραπάνω προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται, όταν ο Αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων πριν από την λήξη της ή ειδοποιηθεί από τον μεταφορέα για την δυνατότητα απόκτησης της φυσικής κατοχής των προϊόντων πριν από την λήξη της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο Πωλητής θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα προϊόντα εμπρόθεσμα, εφόσον έχει μεταβιβάσει την φυσική κατοχή των προϊόντων στον μεταφορέα κατά χρόνο προγενέστερο της λήξης της παραπάνω προθεσμίας και η μη τήρηση αυτής οφείλεται σε λόγους που ανάγονται στον μεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Αγοραστή.

Εάν ο Πωλητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του να παραδώσει τα προϊόντα εντός των παραπάνω προθεσμιών των 7 εργάσιμων ημερών, ο Αγοραστής δικαιούται να αιτηθεί την παράδοση των προϊόντων εντός επιπλέον προθεσμίας. Ο Αγοραστής οφείλει να υποβάλει το παραπάνω αίτημα, με σαφή δήλωσή του, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών.

 

 

 

Shopping Cart0

Καλάθι